Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Severin, utvrđenih zakonom i Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odijela uređuje se sa posebnom Odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Pročelnik dužnost obavlja profesionalno.

U JUO Općine Severin zaposleni su:

  • Pročelnik Lidija Haramina, dipl. iur.
  • Zamjena pročelnice Martina Dokić, mag.oec.
  • Referent Matea Paun
  • Komunalni redar Darija Gračanac – Šmid
  • Vlastiti pogon Stevo Malizani
Skip to content