Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica JUO-a Lidija Haramina, dipl.iur.

E-mail: procelnik@severin.hr
Tel. +385(43) 889 010

Referentica za financije i računovodstvo Matea Paun

E-mail: opcina-severin@bj.t-com.hr
Tel. +385(43) 889 010

Administrativna referentica Valentina Vrabac, bacc.admin.publ.

E-mail: opcina-severin@bj.t-com.hr
Tel. +385(43) 889 010

Namještenik Vlastitog pogona Stevo Malizani

Tel. +385(43) 889 010

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Severin, utvrđenih zakonom i Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odijela uređuje se sa posebnom Odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Pročelnik dužnost obavlja profesionalno.

Skip to content