Statut Općine Severin objavljen 2021. godine

Na temelju članka 35., a u svezi članka 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. st. 1. točka 1. Statuta Općine Severin (“Službeni glasnik Općine Severin“ broj 1/18.), Općinsko vijeće Općine Severin na 23. sjednici održanoj 24. veljače 2021. godine donosi Statut Općine Severin.

Skip to content