SAZIV 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin

KLASA : 024-04/23-01/04
UR. BROJ : 2103-16-02-23-4

Severin, 01. prosinca 2023.

Na temelju članka 34., stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 33. Statuta Općine Severin (“Službeni glasnik Općine Severin“ broj 01/21) i članka 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Severin (“Službeni glasnik Općine Severin“ broj 02/13) sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Severin za dan 08.12.2023. godine, (petak) sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći :
Dnevni red :
1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin
2. Aktualni sat
3. Donošenje I Izmjena i dopuna Proračuna Općine Severin za 2023. godinu
4. Donošenje I Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Severin za 2023.
5. Donošenje I Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Severin za 2023. godinu
6. Donošenje Proračuna Općine Severin za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Severin za 2024. godinu
8. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Severin za 2024. godinu
9. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Severin za 2024. godinu
10. Donošenje Programa socijalnih potreba Općine Severin za 2024. godinu
11. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi i sportu Općine Severin za 2024. godinu
12. Donošenje Programa o korištenju sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Severin za 2024. godinu
13. Donošenje programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu
14. Donošenje Odluke o dodjeli mjesečne pomoći u naturi u iznosu od 30,00 eura za 2024. godinu
15. Donošenje odluke o subvenciji veterinarskih usluga poljoprivrednim gospodarstvima s područja Općine Severin za 2024. godinu
16. Donošenje Odluke o sufinanciraju troškova prijevoza učenika prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola s područja Općine Severin za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024. godine
17. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2024. godini.
18. Donošenje odluke o jednokratnoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji na području Općine Severin u 2024. godini.
19. Odluka o sufinanciranju kupnje/gradnje prve nekretnine za stanovanje za 2024. godinu
20. Razno

Sjednica će biti održana u velikoj vijećnici Općine Severin.

Molimo Vas da na sjednicu dođete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti, dužni ste nas obavijestiti na broj telefona 889-010.

Predsjednik Općinskog vijeća
Jasmin Morosavljević

Skip to content