SAZIV 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin

KLASA : 024-04/23-01/04
UR.BROJ : 2103-16-02-23-01

Na temelju članka 34., stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 33. Statuta Općine Severin (“Službeni glasnik Općine Severin“ broj 01/21) i članka 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Severin (“Službeni glasnik Općine Severin“ broj 02/13) sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Severin
za dan 21.06.2023. godine, (srijeda) sa početkom u 15:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći :
Dnevni red :
1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin
2. Aktualni sat
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje, objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.
5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Severin za 2022. godinu
6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu Općine Severin za 2022. godinu
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o isplaćenim financijskim sredstvima Udrugama iz Proračuna Općine Severin za 2022. godinu
8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o radu za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. godine
9. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Severin za 2022.
10. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata u 2022. godini
11. Donošenje Odluke o zamolba Nevenke Zrilić
12. Donošenje Odluke o zamolbi župnika Župe sv. Šimuna i Jude Tadeja iz Ciglene
13. Razno

Sjednica će biti održana u velikoj vijećnici Općine Severin.

Molimo Vas da na sjednicu dođete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti, dužni ste nas obavijestiti na broj telefona 889-010.

Predsjednik Općinskog vijeća
Jasmin Morosavljević

Skip to content