PROVEDBENI PROGRAM

ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2021. - 2025.

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17) uređuje se sustav strateškog planiranja i upravljanje javnim politikama (nacionalna, regionalna i lokalna razina) odnosno priprema, izrada, provedba, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Provedbeni program jedinica lokalne samouprave je kratkoročni akt strateškog planiranja koji izrađuje i donosi izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. Kao provedbeni akt strateškog planiranja, ima za cilj osigurati upravnim tijelima, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja te ostvarenje postavljene vizije razvoja.

Provedbenim programom jedinica lokalne samouprave opisuje se i osigurava provedba posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja ukoliko je usvojen, odnosno provedba posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave, kao i poveznica mjera s odgovarajućim stavkama u proračunu jedinice lokalne samouprave (aktivnostima i projektima) na kojima je potrebno planirati sredstva za provedbu. Provedba mjera razrađuje se na elemente koji su potrebni za učinkovitu provedbu i praćenje uspješnosti provedbe posebnih ciljeva.

U skladu s Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, provedbeni program obavezno sadrži:

  • Viziju, mandat i misiju jedinice lokalne samouprave za mandatno razdoblje
  • Opis razvojnih potreba i potencijala koji će se nastojati adresirati provedbom akta
  • Popis prioriteta djelovanja u području nadležnosti samoupravne jedinice s obrazloženjima za odabir
  • Odabir posebnih ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja za čiju provedbu se u provedbenom programu razrađuju mjere
  • Popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva s opisom
  • Podatke o planiranom roku provedbe mjera s utvrđenim ključnim aktivnostima i planiranim rokovima za postignuće istih
  • Pokazatelje rezultata za svaku mjeru, s početnim i ciljanim vrijednostima za svaku pojedinu godinu tijekom razdoblja provedbe mjere
  • Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata u kojem je potrebno procijeniti trošak provedbe pojedine mjere i utvrditi poveznicu na izvor financiranja (poveznicu s programskom klasifikacijom proračuna)
  • Okvir za praćenje i izvještavanje
  • Druge relevantne podatke.

U skladu s navedenim, Provedbeni program Općine Severin za razdoblje 2021.-2025. godine predstavlja kratkoročni strateški akt kojim se definiraju ciljevi, prioriteti i mjere te razvojni projekti Općine Severin, a koji su usklađeni sa strateškim okvirom hijerarhijski viših akata, Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine te Planom razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2022. do 2027. godine trenutkom njegova usvajanja.

Skip to content