Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Općina Severin uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15, 69/22).

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva:

Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama:

  • neposrednim davanjem informacije
  • davanje informacije pisanim putem
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
  • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Zahtjev kojim se ostvaruje pravo na pristup informacijama mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama. Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Mogućnost izjavljivanja žalbe Povjereniku za informiranje

  • protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja
  • žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti u propisanom roku ne odluči o zahtjevu podnositelja
  • Povjereniku se podnose i žalbe i predstavke, prema informacijama koje su objavljene na internetskim stranicama Povjerenika https://pristupinfo.hr/

Korisni linkovi

Službenik za informiranje

Službenik za informiranje je službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.
U Općini Severin to je Lidija Haramina, dipl.iur., pročelnica JUO Općine Severin

Tel: +385 (43) 889 010
Email: procelnik@severin.hr

Pravni okvir pristupa informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15, 69/22).

Kriteriji za određivanje visine naknade materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Ovim kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 12/14). Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 15/14).

Uvjeti za ponovnu upotrebu informacija

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija sadržani su u člancima 27. – 34. Zakona o pravu na pristup informacija (Narodne novine br. 25/13, 85/15. 69/22).

Povjerenik za informiranje je neovisno državno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama koji štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama.

Evidencija komunalne infrastrukture Općine Severin

Evidencija poslovnih prostora u najmu Općine Severin

Skip to content