Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Sukladno odredbi članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 31. Statuta Općine Severin („Službeni glasnik Općine Severin“ broj 02/17, Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 7. sjednici održanoj dana 16.03.2018. godine donosi: Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga SG 1-18.

Skip to content