POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RADOVA IZGRADNJE XI. FAZE POSLOVNO-DRUŠTVENE GRAĐEVINE U SEVERINU

Klasa: 406-04/24-01/02
Urbroj: 2103-16-01-24-02

Na temelju članka 1. i 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga Općine Severin („Službeni glasnik Općine Severin“ br. 1/2018) i članka 47. Statuta Općine Severin(„Službeni glasnik Općine Severin“ 1/2021.), općinski načelnik Općine Severin objavljuje POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RADOVA IZGRADNJE XI. FAZE POSLOVNO-DRUŠTVENE GRAĐEVINE U SEVERINU (Evidencijski broj nabave PJN 19/24-2).

Skip to content