Poziv za prikupljanje ponuda u postupku jednostavne nabave radova izgradnje VII. faze poslovno-društvene građevine u Severinu

Na temelju članka 1. i 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga Općine Severin („Službeni glasnik Općine Severin“ br. 1/2018) i članka 47. Statuta Općine Severin(„Službeni glasnik Općine Severin“ 1/2021.), općinski načelnik Općine Severin objavljuje Poziv za prikupljanje ponuda u postupku jednostavne nabave radova izgradnje VII. faze poslovno-društvene građevine u Severinu (Evidencijski broj nabave PJN 10/22-2).

Skip to content