Poslovnik Općinskog vijeća Općine Severin

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13) i članka 31. st. 1. točke 2. Statuta Općine Severin („Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije“ broj 21/09, 10/10 i 16/10) Općinsko vijeće Općine Severin na 25. sjednici održanoj dana 18.03.2013. godine, donosi Poslovnik Općinskog vijeća Općine Severin.

Skip to content