PLAN PRIJMA U SLUŽBU – OPĆINA SEVERIN

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 OPĆINE SEVERIN ZA 2016. GODINU

Članak 1.

            Ovim planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Severin za 2016. godinu utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u JUO Općine Severin te potreba za popunjavanjem postojećih radnih mjesta u JUO Općine Severin za 2016. godinu.

Članak 2.

            Ovaj plan sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u JUO Općine Severin, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme, popunjenost radnih mjesta pripadnicima nacionalnih manjina i osoba s invaliditetom.

U JUO Općine Severin na dan 10. lipnja 2016. godine zaposleno je dvoje (2) službenika na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i to kako slijed:

  • Stručni referent – komunalni redar
  • Referent

Članak 3.

            Sukladno članu 2. ovog Plana, a budući da JUO Općine Severin nema zaposlenog pročelnika jedinstvenog upravnog odjela, a sukladno potrebama u 2016. godini, u JUO Općine Severin planira se primiti – 1 osoba – prve kategorije, potkategorije glavni rukovoditelj na određeno vrijeme u trajanju od 4 (četiri) godine sa nepunim radnim vremenom u trajanju od 4 (četiri) sata dnevno.

Temeljem ovog Plana potrebna radna mjesta iz stavka 1. ovog članka popunit će se sukladno odredbama članka 18. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 4.

            Ovaj Plan prijma u službu u JUO Općine Severin za 2016. godinu objavit će se Službenom glasniku Općine Severin i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Načelnik Općine Severin

Žarko Žgela

Severin Plan prijma u službu, 2016

Skip to content