PLAN NABAVE Općine Severin za 2022. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) „Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) općinski načelnik Općine Severin donosi PLAN NABAVE Općine Severin za 2022. godinu.

Skip to content