Plan nabave Općine Severin za 2017. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) „Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), općinski načelnik Općine Severin donosi Plan nabave Općine Severin za 2017. godinu. Ovim Planom nabave za 2017. godinu (dalje: Plan nabave) određuje se nabava roba, usluga i radova Općine Severin, Severin 137, 43274 Severin, OIB: 08666646178, kao javnog naručitelja.

Preuzmite dokument

Skip to content