Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Severin za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine

Na temelju članka 35., Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 ) i članka 31. Statuta Općine Severin (“Službeni glasnik Općine Severin“ broj 01/21), Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 04. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2021. godine donosi Odluku o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Severin za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine.

Skip to content