Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje programa / projekata u kulturi, sportu i sportskim aktivnostima, socijalnim potrebama i drugih područja od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Severin za 2023. godinu.

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21) i članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Severin (Službeni glasnik Općine Severin 5/16), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 47. Statuta Općine Severin (Službeni glasnik Općine Severin 1/21), načelnik Općine Severin donosi ODLUKU o odobravanju financijskih sredstava za financiranje programa / projekata u kulturi, sportu i sportskim aktivnostima, socijalnim potrebama i drugih područja od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Severin za 2023. godinu.

Skip to content