Odluka o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna Općine Severin za 2023. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga u kulturi, sportu i sportskim aktivnostima, socijalnim potrebama, drugih područja od interesa za opće dobro i ostalih manifestacija na području Općine Severin

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21) načelnik općine Severin donosi Odluku o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna Općine Severin za 2023. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga u kulturi, sportu i sportskim aktivnostima, socijalnim potrebama, drugih područja od interesa za opće dobro
i ostalih manifestacija na području Općine Severin.

Skip to content