Odluka o donošenju Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Severin za 2023. godinu

Na temelju članka 48., stavka 1., točke 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21), načelnik Općine Severin donosi Odluku o donošenju Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Severin za 2023. godinu.

Skip to content