Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave radova II. faze rekonstrukcije nerazvrstane ceste Severin – Stara Rača

Na temelju članka 47. Statuta Općine Severin („Službeni glasnik Općine Severin“ broj 1/2021) i članka 29. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga Općine Severin („Službeni glasnik Općine Severin“ broj 1/2018), dalje u tekstu – Pravilnik, u postupku jednostavne nabave radova: „Izgradnje VIII. faze poslovno-društvene građevine u Severinu“ u ime javnog naručitelja Općine Severin, Severin 137, 43274 Severin, OIB: 08666646178, općinski načelnik dana 26. lipnja 2023. godine donosi Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave radova „II. FAZE REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANE CESTE SEVERIN-STARA RAČA“ (Evidencijski broj nabave PJN 24/23).

Skip to content