Jedinstveni javni poziv za financiranje programa / projekata u kulturi, sportu i sportskim aktivnostima, socijalnim potrebama i drugih područja od interesa za opće dobro na području Općine Severin za 2024. godinu

Na temelju Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14,114/22), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Severin („Službeni glasnik Općine Severin“ broj 05/16) i čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Općina Severin objavljuje Jedinstveni javni poziv za financiranje programa / projekata u kulturi, sportu i sportskim aktivnostima, socijalnim potrebama i drugih područja od interesa za opće dobro na području Općine Severin za 2024. godinu.

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju.

Skip to content