Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Javni rad“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – radnik na revitalizaciji javnih površina

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Severin raspisuje: Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Javni rad“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – radnik na revitalizaciji javnih površina.

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme.

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
 • završena osnovna ili srednja škola

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17-pročišćeni tekst) na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Opis poslova

 • Uređenje i čišćenje javnih površina te površina oko zgrade Općine Severin,
 • pomoćne aktivnosti uređenja javnih površina, sadnja cvijeća i drveća, košnja trave, zalijevanje cvijeća, pražnjenje koševa za smeće
 • pomoć u uređenju spomenika kulture, sakralnih građevina i groblja
 • dostava letaka i postavljanja plakata kojima se građani obavještavaju i/ili upozoravaju o provedbi određenih aktivnosti
  obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Ciljane skupine su:

1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:
­

 • roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva

2. korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: ZSS), prijavljeni u Evidenciju.

3. osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca

Kandidati su dužni priložiti:

 1. Molba
 2. Preslika osobne iskaznice,
 3. Ispis staža iz e-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne stariji od 30 dana ( u izvorniku )
 4. Dokaz o završenoj školi – svjedodžba
 5. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti
 6. Dokaz o ispunjavanju uvjeta za ciljanu skupinu 1.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objave na portalu Burza rada i portalu Općine Severin na adresu: Općina Severin, Severin 137, 43274 Severin, uz naznaku ,, Prijava na Javni poziv za javne radove – NE OTVARAJ” osobno ili poštom zaključno sa 27.04.2022.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku objavom Odluke na web stranici Općine Severin i na oglasnoj ploči Općine. Općina Severin zadržava pravo poništiti javni natječaj bez dodatnog obrazloženja odnosno po provedenom natječaju ne izvršiti prijem u službu.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Općina Severin, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Općina Severin s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Skip to content