Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Severin, utvrđenih zakonom i Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odijela uređuje se sa posebnom Odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Pročelnik dužnost obavlja profesionalno.

Općina Severin nema zaposlenu osobu u svojstvu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Severin.