Izvješće o radu općinskog načelnika od 01.07. do 31.12.2021. godine

Na temelju članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i144/20) podnosim Općinskom vijeću Općine Severin Izvješće o radu načelnika Općine Severin za period od 01. srpnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine.

Skip to content