Izvješće o radu općinskog načelnika od 01.01. do 30.06.2022. godine

Na temelju članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) podnosim Općinskom vijeću Općine Severin Izvješće o radu načelnika Općine Severin za period od 01. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine.

Skip to content