PLAN NABAVE Općine Severin za 2017. godinu

KLASA: 406-01/17-01/01             BROJ: 2123/04-01/17-01

PLAN NABAVE

Općine Severin za 2017. godinu

Članak 1.

Ovim Planom nabave za 2017. godinu (dalje: Plan nabave) određuje se nabava roba, usluga i radova Općine Severin, Severin 137, 43274 Severin, OIB: 08666646178,  kao javnog naručitelja.