JEDINSTVENI JAVNI POZIV ZA 2018. GODINU

Jedinstveni javni poziv za financiranje

programa/projekata u kulturi, sportu i sportskim aktivnostima, socijalnim potrebama, drugih područja od interesa za opće dobro na području Općine Severin za 2018. godinu

1. Odluka + Godišnji plan raspisivanja 2018

2. odluka o raspoređivanju sredstava 2018

4. Jedinstveni javni poziv 2018